Adatkezelési tájékoztató

Tagsági jogviszonnyal kapcsolatos adatkezelésekhez

A Multi Job Iskolaszövetkezet (továbbiakban: Adatkezelő) a tagsági jogviszony létesítésével és fenntartásával kapcsolatos személyes adatok kezelése vonatkozásában jelen adatkezelési tájékoztatóval kíván eleget tenni az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének[1] (továbbiakban: GDPR) 13. cikkében meghatározott érintetti tájékoztatásra vonatkozó kötelezettségének.

I. Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei

Adatkezelő neve:

Multi Job Iskolaszövetkezet (továbbiakban: Adatkezelő)

Székhelye:

1137 Budapest, Szent István körút 2. I. em. 2.

Cégjegyzékszám:

01-02-053660

Adószám:

12102831-2-41

Telefon:

+36 1 239-08-31

E-mail cím:

info@multijob.hu

Internetes elérhetősége:

http://www.multijobisz.hu/

Képviselő:

Szücs Róbert

II. Az adatkezelés célja, jogalapja Tagsági jogviszony létesítése, fenntartása

Az Adatkezelő a Multi Job fiokkal rendelkező felhasználóknak weboldalán, illetve személyes ügyintézés során a telephelyén az érintettek részére lehetőséget biztosít arra, hogy belépési kérelem kitöltését követően tagsági jogviszonyt hozzanak létre. A folyamat során az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat az alábbi táblázatban részletezett célokból és jogalappal kezeli:

Felhasználói regisztráció

Személyes adat

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Családnév

Azonosítás, kapcsolattartás, jogviszony létesítése és fenntartása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti szerződéses jogalap

Utónév

Azonosítás, kapcsolattartás, jogviszony létesítése és fenntartása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti szerződéses jogalap

Születési családinév

Azonosítás, kapcsolattartás, jogviszony létesítése és fenntartása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti szerződéses jogalap

Születési utónév

Azonosítás, kapcsolattartás, jogviszony létesítése és fenntartása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti szerződéses jogalap

Anyja születési családi neve

Azonosítás, kapcsolattartás, jogviszony létesítése és fenntartása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti szerződéses jogalap

Anyja születési utóneve

Azonosítás, kapcsolattartás, jogviszony létesítése és fenntartása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti szerződéses jogalap

Születési hely

Azonosítás, jogviszony létesítése és fenntartása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti szerződéses jogalap

Születési idő

Azonosítás, jogviszony létesítése

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti szerződéses jogalap

Nem (nem kötelező adat)

Jogviszony létesítése és fenntartása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti szerződéses jogalap

Állampolgárság

Jogviszony létesítése és fenntartása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti szerződéses jogalap

Diákigazolvány kártyaszáma

Jogviszony létesítése és fenntartása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti szerződéses jogalap

OM azonosító

Jogviszony létesítése és fenntartása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti szerződéses jogalap

Diákigazolvány matrica lejárati ideje

Jogviszony létesítése és fenntartása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti szerződéses jogalap

Adóazonosító jel

Jogviszony létesítése és fenntartása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti szerződéses jogalap

TAJ szám

Jogviszony létesítése és fenntartása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti szerződéses jogalap

EU-n kívüli érintett esetén a biztosítási kötvény száma

Jogviszony létesítése és fenntartása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti szerződéses jogalap

Személyigazolvány vagy tartózkodási engedély száma

Jogviszony létesítése és fenntartása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti szerződéses jogalap

Doqdrive azonosító

Jogviszony létesítése és fenntartása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti szerződéses jogalap

Oktatási intézmény neve

Jogviszony létesítése és fenntartása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti szerződéses jogalap

Oktatási intézmény címe

Jogviszony létesítése és fenntartása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti szerződéses jogalap

Bankszámla száma

Jogviszony létesítése és fenntartása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti szerződéses jogalap

Bankszámla tulajdonosának neve

Jogviszony létesítése és fenntartása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti szerződéses jogalap

Telefonszám

Kapcsolattartás, jogviszony létesítése és fenntartása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti szerződéses jogalap

E-mail cím

Kapcsolattartás, jogviszony létesítése és fenntartása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti szerződéses jogalap

Cím

Kapcsolattartás, jogviszony létesítése és fenntartása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti szerződéses jogalap

Levelezési cím

Kapcsolattartás, jogviszony létesítése és fenntartása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti szerződéses jogalap

Orvosi alkalmassági igazolás

Jogviszony létesítése és fenntartása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti szerződéses jogalap

Okmánymásolatok

Jogviszony létesítése és fenntartása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti szerződéses jogalap

Kiskorú foglalkoztatott esetén törvényes képviselő:

Neve

Jogviszony létesítése és fenntartása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti szerződéses jogalap

Lakcíme

Jogviszony létesítése és fenntartása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti szerződéses jogalap

Személyazonosító igazolványának száma

Jogviszony létesítése és fenntartása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti szerződéses jogalap

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő az 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény (Tny.) 99/A. § (1) bekezdés alapján a Tbj. szerinti nyilvántartásra kötelezett biztosított, volt biztosított biztosítási jogviszonyával összefüggő, a szolgálati időről vagy a nyugellátás megállapítása során figyelembevételre kerülő keresetről, jövedelemről adatot tartalmazó munkaügyi iratokat a biztosítottra, volt biztosítottra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig köteles megőrizni.

(2) A nyilvántartásra kötelezett jogutód nélküli megszűnése esetén köteles bejelenteni az (1) bekezdés szerinti munkaügyi iratok őrzésének helyét a székhelye, telephelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek.

Az Adatkezelő a belépési folyamat során megadott jogviszony létesítésével, fenntartásával kapcsolatos további személyes adatokat a jogviszony megszűnését követő 5 évig kezeli.

Az okmánymásolatok vonatkozásában a diákigazolvány másolatát a jogviszony megszűnését követő 5 évig, minden más okmány másolatát a készítéstől, beküldéstől számított 30 napig tárolja az Adatkezelő.

Az Adatkezelő az Ön által megadott számlázáshoz szükséges személyes adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169 § (2) bekezdése alapján 8 évig őrzi meg.

III. Az adatkezelés címzettjei

Az Adatkezelő jelen tájékoztatóban meghatározott személyes adatokat harmadik fél számára, illetve harmadik országba nem továbbítja.

IV. Adatfeldolgzó igénybevétele

Az Adatkezelő az adatkezelés folyamata során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe

IT support, webtárhely és könyvelési szolgáltatások

 • Tracfy Kft.
  • 1037 Budapest, Bécsi út 85.
 • Mia Bodzadó Kft.
  • 1027 Budapest, Bem József u. 6. Fsz. 3.

V. Az érintett jogai és jogérvényesítés lehetőségei

Az Ön adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit a GDPR tartalmazza részletesen. Az alábbiakban ismertetjük Önnel a GDPR legfontosabb rendelkezéseit az Ön jogaival és jogérvényesítési lehetőségeivel kapcsolatban.

Amennyiben Önnek bármilyen észrevétele, kérdése merül fel jelen Adatkezelési Tájékoztatóval kapcsolatban, vagy a benne foglalt tartalommal kapcsolatban, kérjük forduljon hozzánk bizalommal, az Adatkezelő munkatársai a segítségére lesznek a fenti elérhetőségek bármelyikén.

GDPR szerinti hozzáférés vagy tájékoztatáshoz való jog

Ezen jog alapján Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást, információt kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése az Adatkezelőnél folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy az Önről kezelt személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést, tájékoztatást kapjon:

 • az adatkezelés céljairól;
 • az érintett személyes adatok kategóriáiról,
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriáiról, akikkel a személyes adatokat az Adatkezelő közölte, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket is,
 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az Ön további joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen,
 • Önt megilleti a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
 • amennyiben az adatokat nem Öntől kapta meg az Adatkezelő, a személyes adatok forrására vonatkozóan minden elérhető információról kérhet tájékoztatást,
 • automatizált döntéshozatalról, amennyiben az Ön adataival kapcsolatban ilyen adatkezelést végez az Adatkezelő, az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó világos, egyértelmű információkról, valamint arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír Önre nézve és várhatóan milyen következményekkel jár.
 • Amennyiben személyes adatok harmadik országba történő továbbítására kerül sor, Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelőségi garanciákról.
 • Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokról másolatot igényelhet, és ha annak nincs jogszabályban előírt akadálya az Ön rendelkezésére bocsátjuk. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat a GDPR előírásai szerint széles körben használt elektronikus formátumban kell azokat az Ön rendelkezésére bocsátani, kivéve, ha Ön ezt más módon igényli.
 • Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme kapcsán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
 • Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A helyesbítéshez való jog

A GDPR szerint Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül az Adatkezelő helyesbítse az Önre vonatkozó hibás, pontosítást igénylő személyes adatokat. Ön jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

A törléshez elfeledtetéshez való jog

Ezen jog alapján Ön jogosult arra, hogy kérésére - a GDPR szerinti indokolatlan késedelem nélkül - törlésre kerüljenek az Önre vonatkozó személyes adatok, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • az Önről kezelt személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő felvette vagy más módon kezelte;
 • Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítése miatt törölni kell; vagy
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtásával kapcsolatosan került sor.

Amennyiben az adatkezelés a GDPR–ban foglalt alábbi okok miatt szükséges, nem lehetséges a törlés, illetve elfeledtetéshez való jog érvényesítése így különösen:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítése céljából;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés, illetve elfeledtetéshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • szükséges a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy töröljünk valamennyi információt, amely jogosulatlanul bocsátottak rendelkezésünkre, és biztosítjuk, hogy ezen információ más számára nem kerül továbbításra, sem általunk történő felhasználásra (sem reklámozási, sem egyéb célból). Kérjük, közölje velünk haladéktalanul, ha azt tapasztalja, hogy egy gyermek önmagáról, vagy egy harmadik személy Önről jogosulatlanul bocsátott rendelkezésre személyes adatot. A fenti elérhetőségeinken keresztül léphet kapcsolatba velünk.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön a GDPR rendelkezései szerint jogosult arra, hogy személyes adatai kezelésének korlátozását kérje, ha az alábbiak valamelyike fennáll:

 • Ön vitatja az Önről kezelt személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük az Ön által pontatlannak, hiányosnak ítélt személyes adatokat,
 • az adatkezelés jogellenes, azonban Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos érdekével szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján adatkezelési korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja Önt.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelési korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérése esetén tájékoztatjuk Önt ezen címzettekről.

Az adathordozhatósághoz való jog

A GDPR szerint Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő bármilyen módon akadályozná.

Az adatok hordozhatóságának jogával Ön az alábbi esetekben élhet:

 • az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok közvetlen továbbítását az Adatkezelőtől az Ön által megjelölt adatkezelőhöz.

A tiltakozáshoz való jog

A GDPR szerint Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szorosan kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetőek.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve Ön a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

A Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR rendelkezéseit.

Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (http://naih.hu/; 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt lehet megindítani.


[1] General Data Protection Regulation, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)